Politika privatnosti i uvjeti korištenja

Politikom privatnosti Nove vibracije d.o.o., Gundulićeva 26/2, 21000 Split, OIB: 89017150505 (dalje: Tvrtka), štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Osobni podaci:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Podaci koji su se prikupljali u sustavu Prijava.hr

U skladu sa člankom 6. st. 1. t. c) i e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, odnosno Opće uredbe o zaštiti (GDPR), osobni podaci mogu se prikupljati u zakonitu svrhu obrade i to radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade kao i radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade u smislu obveza na omogućavanje pristupa podacima.

Važećim propisima Republike Hrvatske određeno je da je pružatelj usluge smještaja u ugostiteljskom objektu registriranom za pružanje usluga smještaja (odnosno turistička agencija koja je za to ovlaštena od strane pružatelja takve usluge), dužan prikupiti i u sustav prijave i odjave turista Prijava.hr unijeti sljedeće osobne podatke osobe koja koristi uslugu smještaja (gost/turist):

 1. Prezime i ime
 2. Mjesto, država i datum rođenja
 3. Državljanstvo
 4. Vrsta i broj isprave o identitetu
 5. Prebivalište (boravište) i adresa
 6. Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
 7. Spol
 8. Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

Predmetni podaci se prikupljaju od strane pružatelja usluga smještaja te se obrađuju od strane pružatelja usluga smještaja u ugostiteljskom objektu, turističkih zajednica i tijela javne vlasti Republike Hrvatske u sljedeće zakonite svrhe:

 1. praćenja izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave (pružatelja usluga smještaja) na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15);
 2. evidencije, obračuna i naplate boravišne pristojbe na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14 i 115/16);
 3. vođenja knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela vođenja na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15 i 121/16) i Zakona o turističkoj inspekciji (NN 19/14);
 4. prijave stranaca Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela na temelju Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13 i 69/17) i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN76/09 i 92/14);
 5. vođenja popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanja na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);
 6. nadzora nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanje djelatnosti odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima na temelju Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14 i 115/16), Općeg poreznog zakona (NN 115/16) te Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14).

Sustav Prijava.hr ne koristi se od 2016. godine kao sustav za prijavu i odjavu gostiju, već se od tada koristi jedinstveni sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor. Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici prikupljeni osobni podaci se pohranjuju na rok od 10 godina.

S obzirom da je člankom 5. stavkom 4. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici propisano da se podaci u prijavu i odjavu turista upisuju se na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu, gost/turist je dužan pružatelju usluge smještaja dati na uvid takvu ispravu te pružiti sve druge informacije koje su potrebne za upis podataka, a nisu sadržane u takvoj ispravi.

Podaci koji se prikupljaju u sustavu Prijava.hr

Važećim propisima Republike Hrvatske (Zakon o članarinama u turističkim zajednicama pročišćeni tekst zakona NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16) određeno je da su članovi turističke zajednice obvezni plaćati članarinu, o čemu su turističke zajednice dužne voditi evidenciju i obradu podataka. Navedenu uslugu sukladno zakonskim propisima pruža sustav prijava.hr, u kojem se prikupljaju sljedeći podaci obveznika članarine:

 1. Naziv člana
 2. Djelatnost
 3. Turističko mjesto
 4. OIB

U sustavu se također prikupljaju i pohranjuju podaci o pružateljima usluge smještaja, sukladno zakonskim propisima. U svrhu samostalnog korištenja sustava i prijave i odjave turista, pružateljima usluge smještaja koji su to zatražili kreiran je korisnički račun koji sadrži i osobne podatke nužne za korištenje sustava.

Čuvanje osobnih podataka:

Sve osobne podatke koje Tvrtka obrađuje u ime Turističkih zajednica na osnovu zakonskih propisa, Tvrtka čuva sukladno sporazumu sa Turističkim zajednicama i zakonskim propisima. Te podatke Tvrtka izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da Tvrtka može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime Tvrtke i u ograničenjima ovlaštenja Tvrtke (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su navedene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Tvrtka sudjeluje su:

Tvrtka neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Tvrtka ili njeni ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn i država koje su ishodovale odluku o adekvatnosti) i u međunarodne organizacije.

Kolačići:

Ova web stranica koristi kolačiće (Cookies) nužne za rad stranice.

Više pročitajte u našoj Politici korištenja kolačića.

Sigurnost

Tvrtka poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Prava pojedinca o obradi podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Pišite nam na info@novevibracije.hr. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti – pismeno i u skladu s propisima. Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuje li Tvrtka vaše podatke te ukoliko to zaista i jest slučaj, također imate pravo zatražiti pristup istima.

Pravo na ispravak

Ako smatrate da Tvrtka koristi netočne ili nepotpune podatke, odnosno ukoliko želite njihovu izmjenu, kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhu obrade, pravo dopune nepotpunih podataka, izmjene te ispravke.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Vaše je osobno pravo zatražiti od Tvrtke da bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a Tvrtka mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati. Iznimke su moguće isključivo u slučaju pozitivnih zakonskih propisa, na koje ćete u tom slučaju biti upućeni.

Pravo na ograničavanje obrade

Vaše je osobno pravo zatražiti od Tvrtke ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko smatrate da su podaci kojima Tvrtka raspolaže netočni; ako je obrada protuzakonita, ali ne želite da se vaši podaci brišu već ograničeno koriste, Tvrtci Vaši osobni podaci nisu potrebni, međutim potrebni su Vama za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva, podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima.

Pravo na prijenos podataka

Vaše je osobno pravo zatražiti i dobiti osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste posredovali Tvrtci, u jednostavno upotrebljivoj formi. Nadalje, vaše je osobno pravo te podatke proslijediti trećoj strani, bez ometanja od strane Tvrtke.

Pravo na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, osoba ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi podataka koji se odnose na nju u svrhu marketinga; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:

Vaše je osobno pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

Ukoliko dođe do kršenja Pravila privatnosti, Tvrtka je dužna o tome obavijestiti nadležno tijelo. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Tvrtka je obvezna o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

Pravo na povlačenje privole

Vaše je osobno pravo povući privolu za obrade podataka koje se na istoj temelje, putem mail adrese info@novevibracije.hr.

Ako nas želite kontaktirati putem pošte, pošaljite svoj zahtjev na:

Nove vibracije d.o.o.
Gundulićeva 26/2
HR-21 000 Split